Deutsch NY; Sheri Radel Rosenberg

Deutsch NY hired Sheri Radel Rosenberg as vice president, director of art buying.

Next story loading loading..